Regulamin sklepu internetowego zibis.pl

I.                INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.zibis.pl prowadzony jest przez Zibis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy ulicy Witosa 78D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370797, NIP 9591914988, REGON 260433393.
 2. Korzystanie z serwisu/sklepu www.zibis.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu a wyrażenie dodatkowej zgody przy rejestracji oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami handlowymi.
 3. Sklep internetowy działający pod adresem www.zibis.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II.             SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1.      Sprzedawca – Zibis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy ulicy Witosa 78D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370797, NIP 9591914988, REGON 260433393.,

2.      Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.zibis.pl,

3.      Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej dokonująca u Sprzedawcy czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca),

4.      Konsument  - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

5.      Kupujący – Klient lub Konsument,

6.      Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie i uwidocznione na stronie internetowej Sklepu.

7.      Przesyłka standardowa - przesyłka nie przekraczająca długości 1,7m oraz wagi 30 kg,

8.      Cena – cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru,

9.      Umowa kupna-sprzedaży - umowa kupna-sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

10.  Koszt dostawy– ponoszony przez Klienta koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wskazanego przez Klienta.

11.  Zamówienie – zlecenie zakupu za Cenę Towarów złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu przez Kupującego zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

III.           OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Dokonując rejestracji w sklepie internetowym Zibis.pl Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę (Administratora danych) tj. Zibis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy ulicy Witosa 78D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370797, NIP 9591914988, REGON 260433393Dane osobowe Kupujący podaje świadomie i dobrowolnie oraz oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

2.      Administratorem danych osobowych Kupujących jest Zibis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy ulicy Witosa 78D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370797, NIP 9591914988, REGON 2604333933.     

Dane osobowe są przetwarzane są w celu:

a)     realizacji zamówienia i wykonania umowy oraz prowadzenia konta osoby korzystającej z sklepu internetowego, (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),

b)     w celu subskrypcji newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w przypadku wyrażania dodatkowej zgody na przesyłanie informacji handlowej.

4.      Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów przez Sprzedawcę (Administratora). Nie udostępnia Sprzedawca Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów uczestniczącym w realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. urzędom, sądom powszechnym oraz administracyjnym, kancelariom komorniczym, itp. Do danych Kupujących (klientów) mogą też mieć dostęp pracownicy oraz współpracownicy Administratora, jak również podwykonawcy Administratora, np. biura księgowe, przedsiębiorstwa prawnicze, informatyczne.

4.      Sprzedawca nie zamierza przekazywać Twoich danych osobom trzecim ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przechowywane:

a)     nie dłużej niż przez czas niezbędny na wykonania zamówienia i realizacji umowy kupna – sprzedaży (rękojmia, gwarancja),

b)     do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.

5.      Każdy Kupujący w sklepie internetowym Zibis.pl ma prawo żądać od Sprzedawcy (Administratora) dostępu do swoich danych (np. poprzez zalogowanie do sklepu),  ich sprostowania, usunięcia, zaktualizowania, jak również Kupujący ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.      W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Sprzedawcę (Administratora) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania danych w celu realizacji zamówienia - wykonania umowy może to skutkować odmową realizacji zamówienia.

8.      W celu zabezpieczenia danych osobowych Sprzedawca informuje Kupujących, że ochrona danych osobowych jest dla niego sprawą niezmiernie ważną, dlatego zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia zasad poufności, integralności i ciągłości przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

IV.           OPISY ZDJĘĆ I PRODUKTÓW

 1. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, a także informacje zawarte na stronie www.zibis.pl, kierowane przez Zibis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert. Kupujący dokonując wypełniania Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru (produktu).
 2. Zdjęcia Towarów to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu, bez zmiany podstawowych właściwości użytkowych przedmiotu.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie Towarów, były najbardziej jak to możliwe, zgodnie z rzeczywistością. W przypadku zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny Towaru, pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Kupującego i umożliwienia wycofania Zamówienia.

 

V.              CENY

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują Kosztów dostawy.
 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez Sklep Internetowy i obowiązują w chwili złożenia zamówienia. Ceny w placówkach handlowych sieci ZIBIS mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia nie ma skutku względem zawartych umów przed dokonaniem tych zmian.

 

VI.           ZAMÓWIENIA

 1. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.zibis.pl. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.
 2. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Podczas składania Zamówienia wymagane jest uzupełnienie:

a)     nazwy i ilości Towaru;

b)     imienia i nazwiska Kupującego bądź odbiorcy;

c)     dokładnego adresu dostawy;

d)     numeru telefonu kontaktowego;

e)     adresu e-mail Kupującego;

 1. Otrzymanie złożonego Zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefonicznie przez Sprzedawcę.
 2. Oferta przedstawiona przez Sklep Internetowy nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie. Każde zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego będzie wiążące tylko wówczas, gdy zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę.  
 3. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu Zamówienia do realizacji, w następstwie złożonego przez Kupującego Zamówienia, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 5. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania Zamówienia, zamówione Towary są dostępne w magazynach Sprzedawcy. W razie niemożności zrealizowania zamówienia, z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, nie będzie ono zrealizowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
 6. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub (na wyraźne życzenie Kupującego) faktura VAT. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
 7. Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedający ponadto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości lub jeżeli płatności za Towar oraz Koszty dostawy nie zostaną uiszczone przez Kupującego w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia.
 8. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia.
 9. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia paragonu/faktury, Kupujący ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych koniecznych do wystawienia faktury. Anulowanie lub zmiany Zamówienia należy zgłosić e-mailem lub telefonicznie. Od chwili wysłania Towaru Kupujący nie może anulować lub zmienić zamówienia.
 10. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

a)   w przypadku Zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu należności na konto bankowe Sprzedawcy;

b)   w przypadku Zamówień płatnych za pomocą karty kredytowej – w chwili autoryzacji transakcji przez odpowiednie centrum autoryzacyjne.

13.  Warunki realizacji zamówień nietypowych (niestandardowych) są każdorazowo ustalane z Kupującym indywidualnie. 

 

VII.        SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.      Płatność za Towar oraz Koszt dostawy może być dokonywana przez Kupującego w następujący sposób:

A)    przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez

ING BANK nr 98 1050 1416 1000 0023 5323 2107

B)     płatnością przy odbiorze;

C)     płatność za pomocą systemu szybkich płatności;

D)     płatność w systemie ratalnym.

2.      Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu.

 

VIII.       DOSTAWA

 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według złożonych Zamówień za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Szczegółowe warunki dostaw regulują regulaminy wskazanych firm kurierskich, dostępne na stronach internetowych poszczególnych dostawców tj.

a)     www.inpost.pl;

b)     lub w ich siedzibach.

 1. Przewidywany termin realizacji dostawy określony jest w opisie indywidualnie przy każdym Towarze (opis). W sytuacji gdy zamówiony Towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym nowym czasie dostawy.
 2. Wysłanie zamówionego Towaru kurierem jest jednoznaczne z jego realizacją, a dostawa Towaru określa rozliczenie transakcji z Kupującym.
 3. Wysyłka Towaru za granicę na terenie Unii Europejskiej nie jest możliwa.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Towaru w przypadku gdy dane adresowe podane przez Kupującego są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie zamówionego Towaru po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu przesyłki jest możliwe po dokonaniu ponownej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo dotyczy przypadku gdy Kupujący nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.
 5. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku Towaru w przesyłce, Kupujący powinien w obecności dostawcy (przewoźnika) sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u dostawcy/przewoźnika) podpisany przez obie strony. Prosimy również o poinformowanie Sprzedawcy o zaistniałym fakcie oraz przesłanie kopii protokołu do Sprzedawcy na adres sklep@zibis.pl.

 

 1. W przypadku odbioru uszkodzonej przesyłki przez Kupującego jest on uprawniony do złożenia reklamacji/żądania odszkodowania u dostawcy przesyłki (przewoźnika). Sprzedawca nie jest uprawniony do złożenia w imieniu Kupującego reklamacji, uprawniony jest Kupujący, w momencie odebrania Towaru. Podstawa prawna: art. 75 ust. 3 pkt 2 lit B prawa przewozowego - uprawnionym do dochodzenia odszkodowania z tytułu szkody w przesyłce jest nadawca lub odbiorca, w zależności od tego, któremu z nich przysługuje prawo do rozporządzania przesyłką. Zgodnie z art. 53 ust. 4  prawa przewozowego prawo takie przechodzi na odbiorcę m.in. z chwilą przyjęcia przez niego listu przewozowego bądź odebrania przesyłki.
 2. Darmowe wysyłki są realizowane indywidualnie, zgodnie z opisem przedmiotu na stronie www.zibis.pl. tylko w przypadku przesyłek standardowych. 

IX.           ZWROT TOWARU

 1.  Zgodnie z art.  27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. nr 683) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 powyższej ustawy.
 2. Oświadczenie Konsument powinien dokonać w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przez Konsumenta przed upływem powyższego terminu. 
 4. Zwracany Towar powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego Towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty/dokumenty otrzymane przez Konsumenta w związku z zakupem Towaru. Brak spełnienia w/w warunków nie uzależnia jednak możliwości dokonania zwrotu Towaru.
 5. Zwracany Towar powinien być dostarczony Sprzedawcy na adres z którego dokonano wysyłki Towaru oraz powinno być do niego załączone oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej www.zibis.pl w zakładce Zwroty i reklamacje. Brak spełnienia w/w warunków nie uzależnia jednak możliwości dokonania zwrotu Towaru jednak pozwoli na szybszy zwrot ceny Konsumentowi.
 6. Powyższe uprawnienie nie przysługuje, jeśli Konsument kupuje gotowy zestaw. Wówczas zawarta jest jedna umowa kupna-sprzedaży, a więc odstąpić można od umowy kupna-sprzedaży dotyczącej zakupionego zestawu, czyli wszystkich produktów (towarów) wchodzących w jego skład.
 7. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.
 8. Konsument powinien zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, poza kosztami dostarczenia przedmiotu.
 10. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności w terminie wskazanym w ust. 9 do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania. Zwrot uiszczonych należności dokonany będzie przelewem na numer konta bankowego podanego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku zmniejszenia wartości Towaru, Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o tym fakcie a kwota podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona o koszty zmniejszenia wartości Towaru.
 12. W przypadku zwrotu Towaru, Konsument ponosi koszty jego transportu do Sprzedawcy wg pełnych stawek transportowych.
 13. W sytuacji, gdy Konsument zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego paragrafu umowę sprzedaży uważa się za nie byłą.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. nr 683) m.in. w przypadku:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

15.  Prawo do odstąpienia od umowy (prawo Konsumenta) lub innych przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. nr 683) nie stosujemy do umów   zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli Konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych, z wyjątkiem złożenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację uznaje się, że Sprzedawca przyjął reklamację. Sprzedawca informuje o odpowiedzi na reklamację na piśmie lub drogą elektroniczną (jeśli Konsument wyraził na to zgodę).

16.  Prawo do odstąpienia od umowy (prawo Konsumenta) nie stosujemy do przedsiębiorców, Klientów.

 

X.              REKLAMACJE

 1. Do reklamacji Towarów zakupionych w Sklepie, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Warunki odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego będącego konsumentem za Towar, który posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Konsumentowi przysługuje zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego prawo do domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna, może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru wobec Kupującego nie będącego konsumentem (przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami). Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 4. Jeżeli zakupiony wysyłkowo Towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka wynikła z wady tkwiącej uprzednio w Towarze.
 5. Firma Zibis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest producentem oferowanych towarów i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego towaru. Odpowiedzialnością gwarancyjną ponosi producent na warunkach i okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączonej do kupionego Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz podanych w karcie punktach serwisowych. Warunki gwarancji jakości Towarów są określane przez ich producentów lub przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Wszystkie reklamację Sprzedawca rozpatruje najpóźniej w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia.
 7. Zgłoszenie Reklamacji, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sprzedawcy pod adresem e-mail: sklep@zibis.pl, lub nr telefonu 41 346 17 43 i podaniem przyczyny reklamacji oraz danych identyfikujących zakup. Następnie po ustaleniu z konsultantem sposobu wysyłki – odesłanie na adres z którego nadany został Towar wraz z informacją identyfikującą zakup (np. kserokopia dowodu zakupu) i opisem stwierdzonych wad lub niezgodności z umową.
 8. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Kupującemu na adres mailowy lub numer telefonu podany w formularzu reklamacji a w przypadku braku wypełnienia formularza reklamacji na dane podane w formularzu Zamówienia.
 9. Przesłany w ramach reklamacji Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Do przesłanego Towaru powinien być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną informacją od kiedy dana usterka występuje. Powyższe umożliwi szybszą realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu rękojmi, niezgodności z umową lub gwarancji). Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć oryginał bądź kserokopię gwarancji, jeżeli została wydana oraz dokument zakupu w celu ułatwienia Sprzedawcy rozpatrzenia reklamacji.
 10. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres z którego dokonano wysyłki.

 

 

XI.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy kupna-sprzedaży zawierane poprzez Sklep Internetowy Sprzedawcy zawierane są w języku polskim.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści umowy kupna – sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentem złożenia przez klienta Zamówienia.  
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. nr 683) lub innych przepisów prawa regulujących sprzedaż internetową.
 4. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w Sklepie internetowym, nie wymienione w niniejszym regulaminie, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej (negocjacje).
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu według przepisów prawa.
 7. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (przedsiębiorcą), który nie jest konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu według miejsca prowadzania działalności przez Sprzedawcę (ul. Witosa 78D, 25-561 Kielce).
 8. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie Internetowym pod adresem www.zibis.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.